Sjöassistans villkor & förköpsinformation

Sjöassistans – Försäkringsvillkor 2020-07-28

Ersätter tidigare villkor.

Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som omfattas av försäkringsvillkoren nedan. Nordic Maritime Services Stockholm AB (NMSS) har i egenskap av gruppföreträdare ingått gruppavtal med försäkringsgivaren W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial. Genom gruppavtalet är samtliga NMSS kunder som är medlemmar i Sjöassistans gruppmedlemmar och omfattas av försäkringen enligt dessa försäkringsvillkor

 

1. Vad är Sjöassistans

Sjöassistans är en trygghetsprodukt för fritidsbåtssektorn. Medlemmar i Sjöassistans omfattas bl.a. av ett försäkringsskydd. Vid behov av assistans skall alltid Sjöassistans kontaktas.

2. Vem kan bli medlem i Sjöassistans

Ägare av en försäkrad fritidsbåt, avsedd för privat bruk. Sjöassistans gäller för specifik båt som registrerats i samband med ansökan om medlemskap. Kravet på försäkring gäller inte kajak eller kanot.

2.1 Sjöassistans Redo, Redo Kombo samt Plus
För medlemskap i Sjöassistans Redo, Redo Kombo samt Plus gäller att båten skall omfattas av en aktiv halv eller hel båtförsäkring

2.2 Sjöassistans Ansvar
För medlemskap Sjöassistans Ansvar gäller att båten ska omfattas av en aktiv ansvarsförsäkring.

 

3. Var Sjöassistans gäller

Sjöassistans gäller inom svensk sjöräddningsregion och i Sverige, Danmark, Finland, och Norge samt dessa länders territorialvatten söder om polcirkel. Sjöassistans gäller även i Östersjön med därtill angränsande vikar och hav samt Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm-Lindesnes.

 

4. Sjöassistans ansvar

Sjöassistans förmedlar kontakten mellan båtägaren och assistansenheten inom svensk sjöräddningsregion. Det är dock båtägaren som uppdrar åt enheten att utföra tjänsten, som skall ske inom skälig tid. Med skälig tid avses snabbast möjliga insats med hänsyn till tidpunkt och position.

Inom Sjöassistans giltighetsområde utanför svensk sjöräddningsregion har inte Sjöassistans skyldighet att anvisa assistansenhet men svarar för ersättning upp till maxbeloppen enligt nedan.

5. Sjöassistans omfattar och ersätter

5.1 Vid obrukbar båt p.g.a. plötslig och oförutsedd händelse:

 • Obegränsat antal kontakter med Sjöassistans
 • Kostnad för bogsering av båten till närmaste reparatör ersätts med maximalt 8 000 kr.
 • Kostnad för transport av förare och besättning på billigaste sätt till resans utgångspunkt ersätts med maximalt 6 000 kr.
 • Kostnad för transport av bränsle, reservdelar och dykare ut till båten ersätts med maximalt 3 000 kr.
 • För kajaker, kanoter och liknade (ej segel och/eller motordriven båt) gäller ovanstående även vid plötsligt och oförutsett väderomslag, som medför att hemresa inte kan genomföras utan uppenbar risk för personskada.

5.2 För medlemskapsformen Redo Kombo

I tillägg till vad som anges i 5.1 omfattas även självriskreducering vid utbetalning från ordinarie båtförsäkring vid sjöskada. Ersättning lämnas med maximalt 1 500 kr. Det ersättningsbara skadebeloppet måste överstiga ordinarie självrisk.

5.3 För medlemskapsformen PLUS

I tillägg till vad som anges i 5.1 omfattas även självriskreducering vid utbetalning från ordinarie båtförsäkring i samband med

 • Sjöskada
 • Inbrott och stöld
 • Ansvarsskada
 • Maskinskada
 • Rättsskydd
 • Brand, Åska, Naturskada
 • Uppläggnings-, sjösättning- och transportskada
 • Och andra moment som ersätts mot självrisk i din båtförsäkring

Försäkringen ersätter betalda självrisker med sammanlagt högst 5 000 kr under ett försäkringsår

Ersättning lämnas när

 • skadan har reglerats av ordinarie båtförsäkring och
 • när försäkringsbolaget har betalat ut ersättning och
 • den försäkrade har betalt självrisken.

Om skadekostnaden är lägre än självrisken lämnas ingen ersättning. Försäkringen är begränsad till maximalt två skadetillfällen under varje försäkringsår.

 

6. Sjöassistans ersätter inte

 • Kostnader som omfattas av ordinarie båtförsäkring eller tilläggsförsäkring för båten.
 • Skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande.
 • Kostnader som uppstår i samband med hastighetstävling med motorbåt.
 • Kostnader som uppstår när båt befinner sig vid hemmahamn eller annan stadigvarande förtöjningsplats.
 • Ersättningsbara skadehändelser till följd av omständigheter som redan var kända innan försäkringen börjat gälla.
 • Skada som skett under påverkan av alkohol, narkotika eller annat berusningsmedel. Sjöassistans gäller dock om du kan visa att skadan uppkommit oberoende av att du varit påverkad.
 • Kostnader till följd av att den försäkrade har framkallat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
 • Sjöassistans ansvarar inte för sak-, person- eller förmögenhetsskada som uppkommer i samband med assistans.

 

7. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav

7.1 Den försäkrade ska se till att:

 • Följa gällande anvisningar för användning, skötsel och underhåll av båten
 • Sjöassistans kontaktats innan avhjälpning av skada påbörjas.
 • Fordonet/fritidsbåten inte framförs av förare som är påverkad av alkohol, narkotika eller annat berusningsmedel
 • Uppge riktiga uppgifter samt inte uppsåtligen eller genom oaktsamhet förtiga, undanhålla eller på annat sätt dölja uppgifter av betydelse under försäkringsperioden samt vid medlemskapets inträde.

7.2 Minskad eller utebliven ersättning

Om säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav inte uppfylls kan detta medföra minskad eller utebliven ersättning

 

8. Force majeure

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller återställande av skadad egendom fördröjs på̊ grund av

 • krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp
 • arbetsmarknadskonflikt
 • konfiskation eller nationalisering
 • rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet.

Förbehållet gällande arbetsmarknadskonflikt gäller även om försäkringsgivaren vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.

 

9. Medlemsperiod

Assistansförsäkringen gäller fr.o.m. första dagen efter registrering hos Sjöassistans eller genomförd online-betalning på www.sjoassistans.se och i 12 månader framåt under förutsättningen att fakturerad medlemsavgift betalas inom föreskriven tid. I god tid innan förfallodagen får du ett utskick med förnyelseerbjudande.

 

10. Självrisk

Sjöassistans gäller utan självrisk.

 

11. Din rätt att säga upp medlemskapet

Medlemskapet kan sägas upp i samband med medlemskapets utgång
(Gällande 12 månader).

 

12. Sjöassistans rätt att säga upp medlemskapet:

 • Om det tecknats på felaktiga grunder.
 • Om du grovt har åsidosatt dina förpliktelser mot Sjöassistans eller om det finns synnerliga skäl.

 

13. Ångerrätt

När du tecknar ett medlemskap har du ångerrätt i enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks.

 

Om du vill utnyttja din ångerrätt kontaktar du NMSS AB:

Nordic Maritime Services Stockholm AB (NMSS AB)
Box 27049, 102 51 Stockholm
Tel: 08-506 622 00, E-post: [email protected]

 

14. Försäkringens upphörande

Gruppmedlem kan när som helst välja att avstå från försäkringen genom att meddela gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren om detta.

Försäkringsgivaren och NMSS kan säga upp gruppförsäkringen vid försäkringstidens utgång. Uppsägning gäller då gentemot samtliga försäkrade och får verkan tidigast en månad efter att försäkringsgivaren avsänt meddelande därom till de försäkrade. Försäkringsgivaren kan vidare säga upp gruppförsäkringen i förtid om den försäkrade grovt åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsgivaren eller om NMSS är i dröjsmål med premiebetalningen. Då får uppsägningen verkan gentemot de försäkrade först 14 dagar efter att försäkringsgivaren avsänt meddelande därom till de försäkrade. Försäkringsgivaren kan även säga upp gruppförsäkringen i förtid om det annars är tillåtet enligt försäkringsavtalslagen (2005:104)

 

15. Regressrätt

I och med att försäkringsgivaren har betalat ersättning för skada övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som gentemot den försäkrade är ersättningsskyldig med anledning av skadan.

 

16. Preskription

Du förlorar din rätt till ersättning, om du inte väcker talan mot försäkringsgivaren inom tre år från det att du fick kännedom att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Om du har framställt ersättningsanspråk till försäkringsgivaren inom den tid som angetts har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss från den dag vi tagit slutlig ställning till ersättningsanspråken.

 

17. Försäkringsavtalslagen

Vid tillämpning och tolkning av detta villkor skall Försäkringsavtalslagen, FAL 2005:104,och svensk lag gälla.

 

18. Personuppgifter

Personuppgifter hanteras både av NMSS och av Berkley, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning, myndigheters föreskrifter samt den information om behandling av personuppgifter som respektive företag lämnar på sina webbplatser

https://sjoassistans.se/om-oss/datainspektionen-gdpr/ och http://www.berkleyforsakring.se/data-sakerhet/).

Kontakta oss om du vill få respektive företags information skickad till dig.

19. Om du är i behov av Sjöassistans

Ring på 020 98 90 00. Kostnader för bogsering, hemtransport eller självrisk skall anmälas utan dröjsmål, dock senast sex månader efter skadetillfället till:

Sjöassistans
Furusundsgatan 15, 115 37  Stockholm.

För assistans: 020-98 90 00.

Kundtjänst: 08-506 622 00.

E-post: [email protected]

 

20. Överklagande av skaderegleringsbeslut

Den som inte är nöjd med Sjöassistans beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att kontakta

Sjöassistans Skadekommittén
Furusundsgatan 15, 115 37 Stockholm

Tel: 08-506 622 00.

E-post: [email protected]

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Om du har fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Tel: 08-508 860 00. ARN prövar klagomål från privatpersoner.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm

Allmän domstol.

Tvisten kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol oavsett om ovan nämnda instanser kontaktats.

 

22. Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial
Birger Jarlsgatan 22
114 34 Stockholm

Organisationsnummer 516410-207

 

22. Ordlista – definitioner

Obligatorisk gruppförsäkring – en försäkring som den som tillhör en särskild grupp är ansluten till.

Försäkrad – den gruppmedlem som har registrerat specifik båt i samband med ansökan om och betalning av medlemskap i Sjöassistans.

Försäkringstagare – den som har ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren.

Försäkringsavtal – det avtal som gäller för varje försäkring och som omfattar ansökan om anslutning till försäkringen, de försäkringsvillkor som gäller vid varje tid, det senaste försäkringsbeskedet, försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk lag i övrigt.

Försäkringsbelopp – det belopp som den försäkrade har rätt till vid ett försäkringsfall.

Försäkringsbesked – det besked som utfärdas så snart en försäkring har meddelats eller ändrats och som innehåller information om försäkringens omfattning och giltighetstid, grundläggande rättigheter och skyldigheter i fråga om försäkringen samt viktiga begränsningar av försäkringsskyddet.

Försäkringsfall – den eller de händelser/skador som kan ge rätt till ersättning genom försäkringen.

Försäkringsgivare – den som har ingått försäkringsavtal med försäkringstagaren och är skyldig att betala ut försäkringsersättning i enlighet med försäkringsavtalet, d.v.s. i detta fall W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial, org.nr. 516410-2070.

Försäkringstid – den tid som försäkringen gäller och för vilken försäkringspremie har betalts.

Gruppföreträdare – den part som har ingått gruppavtalet med försäkringsgivaren, d.v.s. i detta fall NMSS.

Gruppavtal – det avtal mellan försäkringsgivaren och gruppföreträdaren som reglerar vilket försäkringsskydd som gruppmedlemmarna har möjlighet att ansöka om. Ett giltigt gruppavtal är en förutsättning för att det ska vara möjligt att ingå individuella försäkringsavtal enligt dessa försäkringsvillkor.

Gruppmedlem – den som tillhör en på förhand bestämbar grupp som har rätt att ansöka om försäkring. I detta fall består gruppen av var och en som är medlem i Sjöassistans.

Båtägare berättar

Att vara ute med båten förknippas med sol, bad och härliga bekymmerslösa dagar. Får du problem finns vi nära till hands, vilket båtägarnas egna berättelser vittnar om.

Båtägarnas berättelser

Våra skeppare och båtar

Vårt nätverk består av totalt 550 assistansbåtar. Här presenterar vi några av alla våra kompetenta assistansskeppare som hjälper dig när din båt blir obrukbar.

Mer om oss som hjälper dig

VHF hos Stockholmradio

Med ett VHF-abonnemang hos Stockholmradio blir din VHF komplett och ger dig all den information och kommunikation som är oumbärlig till sjöss.

Läs mer om VHF-abonnemang