Sjöassistans villkor & förköpsinformation

 

Fullständiga villkor för Sjöassistans medlemskap from 2019-10-09

Ersätter tidigare villkor. 

Vad är Sjöassistans
Sjöassistans är en trygghetsprodukt för fritidsbåtssektorn. Medlemmar i Sjöassistans omfattas bl.a. av ett försäkringsskydd. Vid behov av assistans skall alltid Sjöassistans kontaktas.

Vem kan bli medlem i Sjöassistans
Ägare av en helförsäkrad fritidsbåt avsedd för privat bruk. Sjöassistans gäller för specifik båt som registrerats i samband med ansökan om medlemskap. Kravet på helförsäkring gäller inte kajak eller kanot.

Var Sjöassistans gäller
Inom svensk sjöräddningsregion och i Sverige, Danmark, Finland, och Norge samt dessa länders territorialvatten söder om polcirkel. Östersjön med därtill angränsande vikar och hav. Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm-Lindesnes.

Sjöassistans ansvar
Sjöassistans förmedlar kontakten mellan båtägaren och assistansenheten inom svensk sjöräddningsregion. Det är dock båtägaren som uppdrar åt enheten att utföra tjänsten, som skall ske inom skälig tid. Med skälig tid avses snabbast möjliga insats med hänsyn till tidpunkt och position. Inom Sjöassistans giltighetsområde utanför svensk sjöräddningsregion har inte Sjöassistans skyldighet att anvisa assistansenhet men svarar för ersättning upp till maxbeloppen enligt nedan. Sjöassistans ansvarar inte för sak-, person- eller förmögenhetsskada som uppkommer i samband med assistans.

Sjöassistans omfattar och ersätter
Vid obrukbar båt p.g.a. plötslig och oförutsedd händelse:
• Obegränsat antal kontakter med Sjöassistans
• Kostnad för bogsering av båten till närmaste reparatör ersätts med maximalt
6 000 kr.
• Kostnad för transport av förare och besättning på billigaste sätt till resans utgångspunkt ersätts med maximalt 6 000kr.
• Kostnad för transport av bränsle, reservdelar och dykare ut till båten ersätts med maximalt 3 000 kr.
• Självriskreducering* vid utbetalning från ordinarie båtförsäkring vid sjöskada, ersättning lämnas med maximalt 1 500 kr (det ersättningsbara skadebeloppet måste överstiga ordinarie självrisk).
• För kajaker, kanoter och liknade (ej segel och/eller motordriven båt) gäller ovanstående även vid plötsligt och oförutsett väderomslag, som medför att hemresa inte kan genomföras utan uppenbar risk för personskada.

Sjöassistans ersätter inte
• Kostnader som omfattas av ordinarie helförsäkring eller tilläggsförsäkring för båten.
• Skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande.
• Kostnader som uppstår i samband med hastighetstävling med motorbåt.
• Kostnader som uppstår när båt befinner sig vid hemmahamn eller annan stadigvarande förtöjningsplats.
• Ersättningsbara skadehändelser som ej inträffat under gällande försäkringsperiod.
• Skada som skett under påverkan av alkohol, narkotika eller annat berusningsmedel.

Sjöassistans gäller dock om du kan visa att skadan uppkommit oberoende av att du varit påverkad.

Nedsättning av ersättning
Ersättningen kan sättas ned eller helt utebli om:
• Sjöassistans ej kontaktats innan avhjälpning av skada påbörjas.
• Något av betydelse uppsåtligen eller genom oaktsamhet oriktigt uppgivits, förtigits eller på annat sätt dolts, under perioden eller vid försäkringens tecknande.

Medlemsperiod
Assistansförsäkringen gäller fr.o.m. första dagen efter registrering hos Sjöassistans och 12 månader framåt under förutsättningen att fakturerad premie betalas inom föreskriven tid. I god tid innan förfallodagen erhålles förnyelseavi.

Självrisk
Sjöassistans gäller utan självrisk.

Din rätt att säga upp medlemskapet
Medlemskapet kan sägas upp i samband med medlemskapets utgång
(Gällande 12 månader)

Sjöassistans rätt att säga upp medlemskapet:
• Om det tecknats på felaktiga grunder.
• Om du grovt har åsidosatt dina förpliktelser mot Sjöassistans eller om det finns synnerliga skäl.

Ångerrätt
När du tecknar ett medlemskap har du ångerrätt i enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Om du vill utnyttja din ångerrätt kontaktar du NMSS AB.

Nordic Maritime Services Stockholm AB (NMSS AB)
Box 27049
102 51 Stockholm
Tel: 08-506 622 00
E-post: info@nmss.se

Återkrav
Försäkringsgivaren övertar rätten att kräva ersättning av annan i samma utsträckning som ersättning utbetalats.

Preskription
Du förlorar din rätt till ersättning, om du inte väcker talan mot försäkringsgivaren inom tre år från det att du fick kännedom att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Om du har framställt ersättningsanspråk till försäkringsgivaren inom den tid som angetts har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss från den dag vi tagit slutlig ställning till ersättningsanspråken.

Försäkringsavtalslagen
Vid tillämpning och tolkning av detta villkor skall Försäkringsavtalslagen och svensk lag gälla.

Medlemsuppgifter
Vi hanterar dina medlemsuppgifter enligt GDPR. Läs mer i vår integritetspolicy.

Om du är i behov av Sjöassistans
Ring eller anropa på VHF. Kostnader för bogsering, hemtransport eller självrisk skall anmälas utan dröjsmål, dock senast sex månader efter skadetillfället till:
Sjöassistans
Box 270 49, 102 51 Stockholm.
Tel: 020-98 90 00. Kundtjänst: 08-506 622 00.
E-post: sa-resurser@nmss.se

Överklagande av skaderegleringsbeslut
Prövning av en enskild skadereglering kan ske enligt nedan:
• Sjöassistans Skadekommittén Box 270 49, 102 51 Stockholm.
Tel: 08-506 622 00. E-post: sjoassistans@nmss.se.
• Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Tel: 08-783 17 00.
• Allmän domstol. Tvisten kan prövas av allmän domstol oavsett om ovan nämnda instanser kontaktats.

Försäkringsgivare
Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S, Box 7830,
103 98 Stockholm. Orgnr 516403-8662.
Styrelsens säte: Ballerup, Danmark

*Gäller endast medlemskapsformen Redo Kombo

Båtägare berättar

Att vara ute med båten förknippas med sol, bad och härliga bekymmerslösa dagar. Får du problem finns vi nära till hands, vilket båtägarnas egna berättelser vittnar om.

Båtägarnas berättelser

Våra skeppare och båtar

Vårt nätverk består av totalt 550 assistansbåtar. Här presenterar vi några av alla våra kompetenta assistansskeppare som hjälper dig när din båt blir obrukbar.

Mer om oss som hjälper dig

VHF hos Stockholmradio

Med ett VHF-abonnemang hos Stockholmradio blir din VHF komplett och ger dig all den information och kommunikation som är oumbärlig till sjöss.

Läs mer om VHF-abonnemang